2020   2019   2018
Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results
Running Results   Running Results   Running Results
Triathlon   Triathlon   Triathlon
Winter/Other Results   Winter/Other Results   Winter/Other Results
         
2017   2016   2015
Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results
Running Results   Running Results   Running Results
Triathlon   Triathlon   Triathlon
Winter/Other Results   Winter/Other Results   Winter/Other Results
         
2014   2013   2012
Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results
Running Results   Running Results   Running Results
Triathlon   Triathlon   Triathlon
Winter/Other Results   Winter/Other Results   Winter/Other Results
         
2011   2010   2009
Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results   Cycling/Mountain Bike Results
Running Results   Running Results   Running Results
Triathlon   Triathlon   Triathlon
Winter/Other Results   Winter/Other Results   Winter/Other Results
         
         
2008   2007   2006
Cycling/Mountain Bike Results   Mountain Bike Results   Mountain Bike Results
Running Results   Running Results   Running Results
Triathlon   Triathlon   Triathlon
Other Results   Other Results   Other Results
         
         
2005   2004   2003
Mountain Bike Results   Mountain Bike Results   Mountain Bke Results
Running Results   Running Results   Running Results
Triathlon   Triathlon   Triathlon
Other Results   Other Results   Winter Results
        Other Results
         
2002   2001    
Mountain Bke Results   Mountain Bike Results    
Running Results   Running Results    
Triathlon   Triathlon    
Other Results   Other Results